Τεκμήρια ::  Λήμμα : Σεήτατα

Τεκμήρια :

( 7 )

Κινούμενες εικόνες  

( 7 )

Εικόνες  

( 2 )

Κείμενα


Εικόνα : 2 Δύο κοπέλλες χορεύουν Σεϊτατα από την Καππαδοκία στο Θέατρο "Δόρα Στράτου"
Πηγή : [Icon_F V03] /4940 , Ευρετήριο : O-CF3SS29C