Τεκμήρια ::  Λήμμα : Αρναούτ

Τεκμήρια :

( 1 )

Κείμενα


Κείμενο : Αρναούτ , Ονομασία χορού η οποία συναντάται στους ξένους συγγραφείς πριν από τον 20ο αιώνα.
Πηγή : Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Χορού , Ευρετήριο : E-72BF1
-[Ιστριάδος 1861, 333] Ελλάδα: Ο στρατιωτικός (πυρρίχιος) χορός, ο καλούμενος Αρναούτ, αγόμενος υπό κόρης και ανδρός κατάγεται εκ των Λακεδαιμονίων. "Οι Σπαρτιάται, λέγει ο Λουκιανός, είχον χορόν πολεμικόν, καθ' ον ο οδηγός ελάμβανε πολεμικάς θέσεις, η δε νέα ηκολούθει μετά σεμνού βήματος, αποδεικνύουσα δι' αυτού την ένωσιν της ισχύος και της εγκρατείας".