Επικοινωνία

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

Συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μεταφέροντας τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας. Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

Προστασία προσωπικών δεδομένων χρηστών

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου του ψηφιακού αρχείου. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών από το Θέατρο προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Το Θέατρο συλλέγει προσωπικά δεδομένα και οι ζητούμενες πληροφορίες είναι : Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Το Θέατρο μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών για τρεις γενικούς λόγους:
Την ενημερωτική υποστήριξη χρηστών του αρχείου, την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει και συναφή θέματα.

Το Θέατρο δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών σε κανένα τρίτο φορέα εκτός εάν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το Θέατρο δεν ευθύνεται έναντι οιουδήποτε τρίτου, αν η εδώ περιγραφόμενη χρήση του ψηφιακού αρχείου προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμά του.